Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji (...)

Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z treścią art. 170 § 2 kkw sprawowanie dozoru może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania.

Art. 175. § 1. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do:

  1. bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z do-zorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu,
  2. utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,
  3. zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

§ 2. Do osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 174, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. (321) Do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 172 i art. 173 § 2 pkt 1-5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Metadane

Data wytworzenia : 18.09.2013
Data publikacji : 18.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik

Opcje strony

do góry