Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie nr 15/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu - [uchylone zarządzeniem 20/2022]

LW. Adm. 0121-3/22

Zarządzenie nr  15/2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 02 marca 2022 roku

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 lit b i c w zw. z §24 w zw. z art. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. oraz art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2, art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2072) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15, § 31 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2046 ze zm.) zarządzamy:

ROZDZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI I OBSŁUGI  W SĄDZIE

§ 1

 1. Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Sądzie  umieszcza się na drzwiach wejściowych Sądu i na stronie internetowej Sądu.
 2. W budynkach Sądu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na zarażenie chorobą zakaźną. Osoby chore, a także osoby, które przebywają z osobą objętą kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych, albo które same są objęte kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych, nie mogą przebywać w budynku Sądu i uczestniczyć w czynnościach sądowych. Osoby takie, w przypadku ich wezwania do Sądu albo do uczestniczenia w czynności wykonywanej poza budynkiem, powinny niezwłocznie powiadomić o tym Sąd drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Interesanci przebywający w budynku Sądu przez cały czas pobytu korzystają z własnych środków osłony ust i nosa, z własnych rękawic jednorazowych albo dezynfekcji dłoni oraz innych niezbędnych przedmiotów np. długopisów.
 4. Przy wejściu do budynku, a także na każdej kondygnacji udostępniony jest płyn do dezynfekcji rąk, a także zamieszczona jest informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
 5. Klamki, uchwyty, powierzchnie wspólne i często dotykane, z którymi stykają się interesanci, są okresowo dezynfekowane.

ROZDZIAŁ II

PROCEDURA PORUSZANIA SIĘ PO BUDYNKU SĄDU

§ 2

Pracownicy Sądu

 1. Wszystkie osoby pełniące obowiązki służbowe w siedzibie Sądu wychodząc każdorazowo ze swojego pokoju pracy i podczas przemieszczania się po budynku sądowym, zobowiązane są do zakrywania nosa i ust za pomocą środków ochrony, zgodnych z normami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, za wyjątkiem osób zwolnionych z takiego obowiązku na podstawie takich przepisów.

ROZDZIAŁ III

PROCEDURA KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO MIĘDZY PRACOWNIKAMI SĄDU

§ 3

 1. W przypadkach potrzeby kontaktu z innym pracownikiem zasadą powinno być korzystanie z metod porozumiewania się na odległość, w tym  telefonicznie.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do utrzymywania w stałej aktywności poczty elektronicznej w czasie godzin pracy i  zobowiązany jest do odbierania wszystkich telefonów.
 3. Potrzeby uzupełniania płynów lub rękawiczek, poszczególni kierownicy komórek organizacyjnych zgłaszają na bieżąco do Oddziału Gospodarczego za pomocą poczty elektronicznej, na adres gospodarczy@lublin-wschod.sr.gov.pl.

 

ROZDZIAŁ IV

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

§ 4

Pracownicy Sądu

 1. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza z kaszlem, dusznością lub gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu, po wyposażeniu go środki ochrony ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe, z poleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas  pracy pracownika o których mowa powyżej, akcją izolacji oraz podjęciem czynności określonych w ust.2 kieruje bezpośredni przełożony albo inna osoba przez niego wyznaczona, w taki sposób, aby uniemożliwić kontakt z innymi osobami.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA SALACH ROZPRAW

§ 5

 1. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos, zgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, za wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku na podstawie tych przepisów. Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi Przewodniczący składu (np. w celu potwierdzenia tożsamości).

ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTA I PRZYJĘĆ INTERESANTÓW CZYTELNI, KASY, SPOTKAŃ  Z KURATOREM SĄDOWYM

§ 6

 1. Zaleca się:
 1. kontakt i obsługę interesantów telefonicznie pod numerami:
  • I Wydział Cywilny – tel. 81 464 87 24,  81 464 87 90, 81 464 87 21;
  • II Wydział Karny  - tel.: 81 464 88 85, 81 464 88 882;
  • II Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń tel. 81 464 88 44, 81 464 88 93;
  • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich: tel. 81 464 87 94, 81 464 88 01;
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych - 81 464 89 13; 81 464 89 12;
  • VI Wydział Gospodarczy KRS :
   • Monitor Sądowy i Gospodarczy  tel.:  +48 81 464 87 71
   • Biuro podawcze KRS  tel.: +48 81 464 87 81,  81 464 87 00
   • Czytelnia akt KRS  tel. 81 464 87 67, +48 81 464 87 17
   • Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń) tel.: 81 464 87 00
  • VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów tel. 81 464 87 18, 81 464 87 76, oraz Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych tel. 80 464 87 82;
  • VIII Wydział Gospodarczy tel. 81 464 88 06, 81 464 88 05; 
  • IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych tel. 81 464 88 04, 81 464 88 02;
  • Biuro Obsługi Interesanta  - tel. 81 464 87 22,
  • Czytelnia akt – tel. 81 464 89 41
 1. za pomocą poczty elektronicznej:

 2. za pomocą faksu, Portalu Informacyjnego, portalu ePUAP lub innych środków porozumiewania się na odległość.

 1. Pisma i wnioski kierowane do Sądu powinny być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w ostateczności, poprzez złożenie korespondencji w Biurze Podawczym Sądu.
 2. Osłona twarzy może być zdjęta na krótki czas, jeżeli tak zarządzi pracownik Biura Obsługi Interesanta lub obsługujący czytelnię, w celu potwierdzenia tożsamości, poza przypadkami zwolnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ VII

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

§ 7

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 marca 2022 r.  
 2. Uchyla się:
  1. Zarządzenie 13/21 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ujednolicenia zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w stanach zagrożenia epidemiologicznego i epidemii,
  2. Zarządzenie nr 7/22 Prezesa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie oreślenia godzin urzędowania w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku,
  3. Zarządzenie nr 41/2020 Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie korzystania z sal rozpraw w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku w szczególności z sal V i VII oraz z sali konferencyjnej na cele rozpraw.

Metadane

Data publikacji : 02.03.2022
Data modyfikacji : 28.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry