Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/zasady-przydzialu-spraw/8617,Zasady-przydzialu-spraw.html
2021-12-09, 10:40

Zasady przydziału spraw

Sprawy w wydziałach są przydzielane przez Przewodniczących Wydziałów według kolejności ich wpływu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2015, poz. 2316 ze zm.)

 

DZIAŁ III

Czynności sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

 

Rozdział 1

Przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów spraw    

 

Oddział 1

Zasady przydziału spraw

 

§ 43. 1.  Sprawy w wydziałach są przydzielane według kolejności ich wpływu, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, oddzielnie dla każdego rodzaju repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego.

2. W razie wyodrębnienia sekcji przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przydziału spraw do sekcji oraz do przydziału spraw w sekcjach.

3. Sprawy, które mogą być rozpoznane przez referendarzy sądowych, powinny być przydzielane referendarzom sądowym.

4. Według zasad dotyczących przydziału spraw dokonuje się również przydziału nie podlegających odrębnej rejestracji skarg i wniosków w sprawach zakończonych, w których referent nie pełni już czynności w wydziale (sekcji).

5.  (uchylony).

6.  (uchylony).

7.  W ramach danego repertorium, wykazu i innego urządzenia ewidencyjnego jest możliwe zastosowanie odrębnej kolejności dla poszczególnych rodzajów spraw w nim ewidencjonowanych.

8.  Przeniesienie sprawy do innego repertorium nie powoduje zmiany referenta.

9.  W wydziałach odwoławczych dopuszcza się przydział referentom i rozpoznanie kolejno wpływających spraw według ustalonego planu sesji.

 

 § 44. (uchylony).

 

 § 45.  1. Za zgodą sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych orzekających w wydziale podział czynności może obejmować określenie zasad przydziału spraw według specjalizacji w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw. Sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy w podziale czynności mają przypisaną określoną specjalizację, nie są obciążani w przydziale spraw sprawami spoza tej specjalizacji, chyba że liczba i specyfika spraw z zakresu przypisanej specjalizacji nie pozwala na właściwe obciążenie sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.

2. W razie utworzenia w wydziale sekcji, sprawy są przydzielane wszystkim orzekającym w wydziale na zasadach ogólnych, chyba że podział czynności przewiduje orzekanie części sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych wydziału tylko w sprawach wydzielonych do rozpoznania w sekcji lub tylko w sprawach, które nie zostały wydzielone do rozpoznania w sekcji.

 

 § 46.  1. Do przydziału spraw, którego zasady określa art. 351 K.p.k., zasady określone w przepisach rozporządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w art. 351 K.p.k.

2. W wydziałach rodzinnych i nieletnich przydział spraw może nastąpić według kryterium terytorialnego po określeniu obszarów przyporządkowanych poszczególnym sędziom i asesorom sądowym, zapewniających równy przydział spraw.

3. W wydziałach rejestrowych dopuszcza się przydział spraw według przypisania poszczególnym orzekającym spraw dotyczących konkretnych pozycji właściwego rejestru, zapewniających równy przydział spraw.

4. W wydziałach ksiąg wieczystych przydział spraw może nastąpić według konkretnych pozycji repertorium KW, według oznaczeń księgi hipotecznej (gruntowej, wieczystej) lub z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jednego aktu notarialnego, zapewniających równy przydział spraw.

5. W wydziałach penitencjarnych przydział spraw może nastąpić według kryterium terytorialnego położenia jednostki penitencjarnej (zakładu karnego, aresztu śledczego) po określeniu jednostek penitencjarnych przyporządkowanych poszczególnym sędziom i asesorom sądowym, zapewniających równy przydział spraw.

5a.  W wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przydział spraw może nastąpić z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących tego samego dłużnika, dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków oraz podmiotów, o których mowa w art. 215 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.), z zapewnieniem równego przydziału spraw.

6. Zasada przydziału spraw określona w § 43 ust. 1 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do spraw pozostających ze sobą w związku. W przypadku przydzielenia sprawy pozostającej w związku ze sprawą już przydzieloną sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu nie przydziela się mu kolejnej przypadającej na niego sprawy.

 

 § 47.  1. W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie co najmniej 7 dni kalendarzowych.

2. W wydziałach rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów oraz ksiąg wieczystych przydział spraw w związku z nieobecnościami sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych może być ukształtowany w sposób odmienny, niż to wynika z ust. 1.

 

§ 48. 1. W podziale czynności dla każdego sędziego, asesora sądowego i referendarza sądowego uwzględnia się:

1)   przydział do wydziału lub wydziałów sądu, a w razie przydziału w ramach wydziału do wydzielonej sekcji również wskazanie sekcji;

2)   wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw przy zachowaniu następujących zasad:

a)  100% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy przydzielony wyłącznie do jednego wydziału, niepełniący funkcji, niedelegowany do innej jednostki - odpowiednio na podstawie art. 77, art. 106zb i art. 151a ustawy,

b)  co najmniej 90% - sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 900, a ponadto zastępca przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie okręgowym, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, jak również kierownik szkolenia i koordynator do spraw mediacji,

c)  co najmniej 75% - sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 900, zastępca przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, jak również zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy w sądzie apelacyjnym oraz w sądzie okręgowym, w obszarze właściwości którego limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż 200, oraz kierownik sekcji,

d)  co najmniej 50% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz wizytator, z tym że przy określaniu zakresu udziału wizytatora w przydziale spraw wpływających do wydziału uwzględnia się liczbę jednostek organizacyjnych w obszarze właściwości sądu apelacyjnego lub okręgowego, liczbę etatów sędziowskich, asesorskich i referendarskich w tych jednostkach oraz zakres zaplanowanych czynności nadzorczych,

e)  co najmniej 30% - sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych,

f)   co najmniej 25% - sędzia pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa sądu oraz sędzia delegowany do biura Krajowej Rady Sądownictwa,

g)  co najmniej 10% - rzecznik dyscyplinarny.

1a. W razie zbiegu wskaźników procentowych udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw dla danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego uwzględnia się wskaźnik najniższy.

2. Obciążenie procentowe wpływem może ulec zmniejszeniu, jeżeli sędzia lub asesor sądowy rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w innym wydziale.

2a.  W przypadku zmiany wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw, ustalonego dla danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego na podstawie ust. 1-2, do chwili osiągnięcia przez referat tej osoby stanu liczbowego równego iloczynowi zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale:

1)   nie uwzględnia się tej osoby w przydziale spraw - jeżeli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest większa od iloczynu zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale;

2)   wstrzymuje się wpływ nowych spraw do innych referentów - jeżeli wielkość referatu danego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego jest mniejsza od iloczynu zmienionego wskaźnika procentowego i średniej wielkości referatu w wydziale.

2b.  Wielkość referatu sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego oraz średnią wielkość referatu w wydziale, o których mowa w ust. 2a, ustala się według stanu na dzień ustalenia podziału czynności uwzględniającego zmieniony wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw.

2c. Ustalenie liczebności wydziałów dla potrzeb określenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale spraw odbywa się z pominięciem sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, którzy w związku z delegowaniem nie wykonują w danym sądzie czynności orzeczniczych.

3. Ustalenie podziału czynności przy zastosowaniu wskaźnika niższego niż 100% udziału w przydziale wpływających spraw wymaga wskazania przyczyn oraz sposobu ustalenia jego wysokości.

4. Określone w ust. 1 zasady podziału czynności nie mają zastosowania do sędziów delegowanych do organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 77 § 3 i 3a ustawy.

5. Ustalenie podziału czynności odbywa się w trybie przewidzianym w art. 22a ustawy, a dokonany podział czynności określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 49. Jeżeli w wyniku zastosowania zasad określonych w przepisach niniejszego oddziału sprawa została przydzielona sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu, który podlegał wyłączeniu, przydziela się ją innemu sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu orzekającemu w wydziale według wskazanych zasad, przydzielając jednocześnie sędziemu, asesorowi sądowemu lub referendarzowi sądowemu wyłączonemu następną przypadającą sprawę.

 

§ 50.  (uchylony).

 

§ 51. 1. W razie przydzielenia do wydziału kolejnego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego bądź powrotu referenta, którego referat został w całości podzielony zgodnie z § 52, do chwili osiągnięcia przez referat tego sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego stanu liczbowego równego średniej w wydziale wpływ nowych spraw do innych referentów powinien zostać wstrzymany.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w sytuacji przejmowania przez nowego referenta referatu innej osoby odchodzącej z wydziału.

3. W przypadku rozpoczęcia orzekania w wydziale przez więcej niż jedną osobę, przejmowany referat dzieli się losowo pomiędzy te osoby. Do chwili osiągnięcia przez referaty tych osób stanu liczbowego równego iloczynowi wskaźnika procentowego ustalonego na podstawie § 48 ust. 1 i 2 oraz średniej wielkości referatu w wydziale stosuje się odpowiednio przepisy § 48 ust. 2a i 2b.

 

§ 52. W razie konieczności całkowitego lub częściowego podziału referatu dotychczasowego referenta, sprawy są dzielone między innych orzekających z odpowiednim zastosowaniem zasad przydziału spraw.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 08.05.2017
Data publikacji : 08.05.2017
Data modyfikacji : 11.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony