Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego asystenta sędziego oznaczony znakiem:  LWOK.110.3.2024.

Ilość wolnych stanowisk p.o. asystenta sędziego: jedno

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 10 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2106).

Kandydat na stanowisko p.o. asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone  w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 155 § 2 powyżej powołanej ustawy na stanowisku p.o. asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 23 lata.

Kandydat na stanowisko p.o. asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r. w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik albo przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku p.o. asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie nie późnej niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz na stronie internetowej Sądu.

Uwaga: W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikację radcowską lub adwokacją zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu  z listy aplikantów.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2024
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bogdańska Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry