Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Ochrona danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań są:

 • Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
 • Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
 • Minister Sprawiedliwości;
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

2. Kontakt z Administratorami:

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik;
tel.: 81 464 87 22
e-mail: 

Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik;
tel.: 81 464 87 22
e-mail: 

Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888
e-mail: 

3. W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku powołano: Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Kamil Kamiński.

Adres do korespondencji: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik;
tel. 81 46-48-705
e-mail: 

4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej;
 • procesu rekrutacyjnego;
 • realizacji procesów kadrowych w sądzie;
 • realizacji umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • prowadzenia sprawozdawczości i działalności finansowej;
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych;
 • realizacji praktyk i staży;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • rozpatrywania skarg i wniosków;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO oraz odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W przypadku pozyskania Pani/Pana danych w związku z mierzeniem temperatury osób wchodzących do budynków sądu przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy w celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz obniżenia ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wskazane w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa odpowiednio stosowane:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;
 • prawo do usunięcia – w zakresie w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów;
 • wniesienia sprzeciwu – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd – wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt. 4, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

13. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 07.06.2018
Data publikacji : 07.06.2018
Data modyfikacji : 13.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kamiński IOD
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry