Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 382/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24 maja 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 382/24 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.904,00 zł ( jeden tysiąc dziewięćset cztery złote ) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie prawo własności nieruchomość położonej w obrębie 7 – Orzechów Kolonia, gmina Uścimów, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 3.283/1 o powierzchni 0,0039 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek na wniosek osoby, która wykaże się dokumentem potwierdzającym własność do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 czerwca 2023 r. Sąd wzywa  właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 27.05.2024
Data publikacji : 27.05.2024
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry