Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików zamieszczonych przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie jest dostępna cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Interesanta, boi@lublin-wschod.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 081 46 48 722. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, a także w zakresie ułatwień dostępu do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia)

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na Sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgoda Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane drogą pisemna do Wydziału, w którym toczy się dana sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracowniami Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie pracownikom BOI ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie Sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwianiu określonej sprawy.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych pracownicy Biura Obsługi Interesantów oraz ochrony Sądu chętnie pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na ternie budynku Sądu.

Dostęp do budynku Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się

Budynek Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w całości jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Sądu znajdują się dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest od parkingu. Zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku. Wewnątrz budynku jest winda, która posiada przyciski przystosowane dla  osób niepełnosprawnych. W budynku Sądu łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w  Świdniku wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służąca do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za pośrednictwem:

 • e-mail: Pokaż E-mail
 • Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI)

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Skróty klawiaturowe służące poruszaniu się po stronie

 • Przedstawiamy skróty klawiszowe ułatwiające poruszanie się po stronie sądu:
 • Strzałki w górę oraz w dół - przewija stronę zgodnie z wybranym kierunkiem;
 • Spacja, Page Down - przewija stronę o ekran w dół;
 • Shift + Spacja, Page Up - przewija stronę o ekran w górę;
 • Home, End - przewija stronę na początek strony oraz na koniec strony;
 • Tab, Shift + Tab - przemieszczanie się do przodu oraz wstecz po kolejnych elementach menu;
 • Ctrl + F, F3 - Uruchamia wyszukiwarkę treści na stronie;

Kontakt z Biurem Obsługi Interesanta

Portal informacyjny

Dostęp do informacji o sprawach toczących się z Państwa udziałem możliwy jest również bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu Informacyjnego, wymagana jest wcześniejsza rejestracja online, która wiąże się z jednorazową wizytą w najbliższym sądzie celem potwierdzenia tożsamości.

Informacje, które można uzyskać poprzez Portal Informacyjny, obejmują:

 • stan sprawy tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy;
 • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii;
 • wyznaczone terminy posiedzeń;
 • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozprawy);
 • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

Więcej informacji oraz bezpośredni dostęp do portalu znajdą Państwo po adresem: portal.lublin.sa.gov.pl

Aplikacje mobilne

brak

do góry